Sự thật về 100 thương hiệu thất bại – Matt Haig

100-that-bai-thuong-hieu

Cuốn sách này được dịch từ nguyên tác: brand FAILURES The Truth About The 100 Biggest Branding Mistakes Of All Time by Matt Haig.
Mục đích của cuốn sách này là xem xét những thất bại đa dạng của các thương hiệu để tìm hiểu những con đường dẫn dụ các công ty đến sai lầm.

Đây không phải là cuốn sách đọc cho biết, nó cung cấp cho bạn một sự kiểm nghiệm vô giá những bài học mà bạn chưa có được (MARKETING MAGAZINE)
Qua cuốn sách này, bạn sẽ nhận được ra hiểm họa tiềm ẩn của một thương hiệu sản phẩm mà bạn từng cho rằng nó tiềm năng (INTERNET WORKS).
——-

Trả lời