Những nguyên tắc cơ bản trong khởi nghiệp kinh doanh

Các nhà kinh tế học và các doanh nhân có cách định nghĩa khác nhau về việc kinh doanh.

Tuy nhiên, hầu hết ñều ñồng ý rằng kinh doanh là công việc sống còn ñể giúp nền kinh tế tăng trưởng và tạo ra cơ hội việc làm trong mọi xã hội.

Điều này đặc biệt đúng ở các nước đang phát triển, nơi mà các doanh nghiệp nhỏ thành công là động cơ chính tạo ra công ăn việc làm và giúp giảm đói nghèo. Tài liệu này giới thiệu với bạn những nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh. Tác giả cũng bàn về những yếu tố cần thiết để xây dựng và ñiều hành một doanh nghiệp, từ bước lập kế hoạch tới bước bán sản phẩm.

 

Trả lời